Algemene voorwaarden

Versie 1.9 03/03/2020

1. Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

3. Auteursrecht en wederverspreiding door de Abonnee

4. Verzending van de nieuwsbrief

5. Gebruik artikelen, afbeeldingen database en opstellen eigen nieuwsbrief.

Abonnee kan gebruik maken van de artikelen en afbeeldingen in de database van Nexxtmove.

6. Helpdesk, serviceverlening

7. Duur van Abonnementen, opzegging, prijswijziging en extra kosten

8. Voortijdige beëindiging levering en overmacht

9. Verantwoordelijkheid Abonnee en Nexxtmove inzake verzonden nieuwsbrief en implementatie

10. Vertrouwelijke gegevens abonnee

11. Aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade

12. Betaling en gevolgen van wanbetaling

13. Strijdigheid


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechterBijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden. Indien Nexxtmove persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Abonnee zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. In deze verhouding wordt Nexxtmove door een klant ingeschakeld om persoonsgegevens te verwerken. Hierbij heeft Nexxtmove de rol van ‘Verwerker’ en heeft Abonnee de rol van ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Nexxtmove wordt hierna genoemd: “Verwerkingsverantwoordelijke”. Abonnee wordt hierna genoemd: “Verwerker”. hierna gezamenlijk te noemen de “Partijen” en afzonderlijk “Partij”.

in aanmerking nemende dat:

Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 van de AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst; zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1.
Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. De categorieën verwerkingen die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden uitgevoerd zijn: e-mail marketing, social media marketing, artikelen marketing, koppeling met CRM, support, profiling/tracking, video marketing. De categorieën persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden uitgevoerd verwerkt zijn: e-mailgegevens, social media gegevens, artikelen gegevens, gegevens van (potentiële) klanten, technische gegevens (o.a. IP-adres/cookies), video gegevens. De categorieën betrokkenen waarvan Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden uitgevoerd verwerkt zijn: (potentiële) klanten en websitebezoekers. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.3. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, waaronder over de verstrekking daarvan aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over persoonsgegevens verstrekt aan Verwerker in het kader van deze Verwerkersovereenkomst of andere overeenkomsten tussen Partijen, alsmede over de door Verwerker in dat kader verwerkte gegevens, berust bij Verwerkingsverantwoordelijke.
1.4. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker
2.1.
Ten aanzien van de in Artikel 1 genoemde verwerkingen conformeert Verwerker zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG.
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de AVG.
2.5. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij het voldoen aan de verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke onder artikel 32 tot en met 36 AVG, zoals het ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment of een voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, mocht dit noodzakelijk zijn.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1.
Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de AVG.

Artikel 4. Inschakelen van subverwerkers
4.1.
Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van een subverwerkers met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
4.2.
Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, door Verwerker ingeschakelde subverwerkers, schriftelijk gemotiveerd bezwaar te maken. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen door de Verwerker ingeschakelde subverwerkers, zullen Partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
4.3.
Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze subverwerkers schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze subverwerkers en is bij fouten van deze subverwerkers zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 5. Beveiliging
5.1.
Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
5.2.
Indien blijkt dat een noodzakelijke beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal Verwerker ervoor zorgdragen dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 6. Meldplicht
6.1.
Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, op de hoogte van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 (12) AVG (hierna: “Datalek”), naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
6.2.
De meldplicht geldt ongeacht de impact van het Datalek. De melding bevat minimaal de volgende informatie: een beschrijving van het lek; de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden); wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt); een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn; wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken; contactgegevens voor de opvolging van de melding. Verwerker zal het Datalek per e-mail melden aan Verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast zal Verwerker telefonisch contact opnemen met de betreffende contactpersoon.
6.3
Verwerkingsverantwoordelijke zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Verwerker zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen en de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het opheffen van de oorzaak van het Datalek, het voorkomen van verdere schade voor betrokkene(n) en het voorkomen van vergelijkbare incidenten in de toekomst. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
7.1.
In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten uit Hoofdstuk 3 AVG richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd heeft van de Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan zal Verwerker de benodigde medewerking verlenen. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
8.1.
Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
8.2.
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
8.3.
De verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens duurt voort ook na het einde van de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 9. Audit
9.1.
Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst.
9.2.
Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Verwerkingsverantwoordelijke een concreet vermoeden heeft van misbruik van persoonsgegevens en bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, en maximaal eens per jaar plaats.
9.3.
Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijfsverstorend effect op de overige werkzaamheden van Verwerker veroorzaakt.
9.4.
De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
9.5.
De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1.
Partijen wijken af van de regeling over aansprakelijkheid in de Overeenkomst, voor zover de tekortkoming van de andere Partij betrekking heeft op nakoming van de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst of de regels uit de AVG.
10.2
De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
10.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a)
schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b)
redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
c)
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
d)
redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
10.4.
De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade dat geen directe schade is, waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
10.5.
De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker.
10.6
Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
10.7.
Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
10.8.
Een aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgelegde bestuurlijke boete kan nooit op de Verwerker worden verhaald wanneer de toezichthouder de mate van verwijtbaarheid van beide Partijen bij het opleggen van de bestuurlijke boete heeft meegenomen en overeenkomstig de boete(s) aan een of beide Partijen heeft opgelegd.

Artikel 11. Duur en beëindiging
11.1.
Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en zal voortduren voor de duur van de Overeenkomst en bij gebreke daarvan voor de duur van de verwerking van persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke door Verwerker.
11.2.
De Verwerkersovereenkomst kan alleen met wederzijdse instemming worden opgezegd.
11.3.
Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse schriftelijke instemming.
11.4.
Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Verwerker de mogelijkheid de persoonsgegevens binnen twee (2) weken na de beëindigingsdatum in een gebruikelijk formaat terug te krijgen. De persoonsgegevens worden na beëindiging van de Overeenkomst niet meer actief verwerkt, maar enkel nog opgeslagen. Twee weken na beëindiging van de Overeenkomst zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Op verzoek verstrekt Verwerker hiervan een schriftelijke bevestiging aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
12.1.
De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
12.2.
Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank waar Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd.
12.3.
Indien één of meer bepalingen van de Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.
12.4.
Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze Verwerkersovereenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.

Meer uit je online marketing halen?